Šablony III (2021 – 2023)

Naše škola realizuje projekt Škola dětem, reg. číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022048, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III.

Z finančních prostředků hradíme tyto aktivity:

· Školní asistent – personální podpora MŠ

· Projektový den ve výuce

· Projektový den mimo školu

· Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

· Klub pro žáky ZŠ

· Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Tento projekt je spolufinancován EU.