O nás

Co nabízíme

Samozřejmostí je:
nově zrekonstruované prostředí školy a perfektně vybavené třídy i kabinety… práci kvalifikovaných pedagogů,jejich nadšení pro práci a tím i kvalitní výuku… využití počítačů a interaktivní tabule ve výuce… výuku angličtiny již od 2.ročníku..
kroužky (zdarma!) – např. dovedné ruce,turistika,pohybové aktivity,práce na PC…
další aktivity dle zájmu dětí – např.hru na klávesy,flétnu,keramický kroužek…
kvalitní stravování z vlastní školní kuchyně – obědy,svačiny… provoz školní družiny i mateřské školy dle potřeb rodičů kvalitně vybavenou mateřskou školu se skvělými učitelkami.. využívání vybavené a bezpečné školní zahrady.. perfektní čistotu a pořádek v celé škole..

Dále dbáme na:
pitný režim dětí (odebíráme školní mléko,máme nápojový koutek..)
pohybový režim dětí (o velké přestávce pohyb v tělocvičné třídě nebo na školní zahradě)

Postaráme se o:
takřka rodinné prostředí pro Vaše děti,máme výhodu většího prostoru a menšího počtu!
dětem se můžeme individuálně věnovat podchytíme rychle nedostatky,můžeme je v podstatně kratší době odstranit…
podchytíme v dětech to nejlepší a umíme to využít a prezentovat..
vzhledem k menšímu počtu ve třídách lze pracovat s každým zvlášť,kvalitněji…

Umožňujeme:
rodičům i veřejnosti přístup do vyučování..
prezentujeme se na akcích školy i obce
máme opravdu kvalitní zázemí fungujícího sdružení rodičů a podporu obce..

Jak se prezentuje naše škola?

každý měsíc
najdete ve Zpravodaji Hlubokých Mašůvek článek
najdete článek i v okresním tisku
pořádá akci pro děti, obec

každý týden
najdete nové fotografie z akcí a vyučování na www
najdete ve vestibulu a šatnách školy a školky nové práce dětí
mají děti akci, zábavné vyučování, exkurzi, výlet nebo jinak zpestřený týden

každý den
se ptejte dětí, co nového prožily….

Chceme, aby děti sem děti chodily rády a všichni byli spokojeni….

Co bychom rádi do příštích let??

Když se nám podařilo za 4 roky komplet opravit, vybavit a zrenovovat prostředí školy, rádi bychom pokračovali v nastavené pomyslné laťce dál….
Výborné zázemí a spolupráce s obcí, rodiči, Sdružením rodičů, hasiči, myslivci, SPOZ, knihovnou a sponzory školy nám umožňuje přemýšlet o renovaci a vybavení obecní knihovny a zahrady školy, vybavení školním hřištěm a modernizaci školní kuchyně.
Předem děkujeme, neboť některé projekty byly již schváleny…


Historie

Přesný termín založení školy v Hlubokých Mašůvkách se dosud nepodařilo zjistit. Ve staré školní kronice je uveden rok 1744, kdy jevišovická vrchnost povolala z pavlického špitálu muže, který by za stravu učil dobrovolně přihlášené děti číst a psát a současně byl kostelníkem. Tento neznámý muž nebyl ale zřejmě prvním učitelem zdejší školy. V matrice zemřelých farnosti Přímětice, kam až do roku 1860 patřily i Hluboké Mašůvky, byl objeven zajímavý zápis: 14. září 1741 zemřel František Tribula, učitel z Hlubokých Mašůvek. Na základě tohoto zápisu lze tedy usuzovat, že škola byla v Hlubokých Mašůvkách nejméně v r. 1741, ale pravděpodobně již dříve.Vyučovalo se v malé chaloupce, která stále vlevo od kostelíka. Učebna byla malá světnička o šesti lavicích pro třicet dětí, měla tři okna a byla v zimě vytápěna z chodby.

V r. 1884 byla provedena přestavba školní budovy – malá chaloupka byla rozšířena a rozdělena chodbou na část severní, kde byla učebna o rozměrech 8m x 9m pro 80 dětí, a část jižní – byt pro učitele.
Protože v r. 1893 bylo ke školní docházce přihlášeno až 125 žáků, pro něž jedna třída již nebyla dostačující, byla z dosavadního učitelova bytu vybudována druhá třída a byt pro podučitele. Na Úlehle byl v r. 1898 postaven byt pro správce školy.

V r. 1922 byla škola rozšířena na trojtřídní, a protože stará školní budova již nevyhovovala, byla v r. 1923 postavena školní budova nová.

V době okupace se na žádost českých obcí podařilo přenést působnost české státní měšťanské školy na Václavském náměstí ve Znojmě do Hlubokých Mašůvek, kam docházeli žáci z Plenkovic, Kravska, Mramotic, Žerůtek, Olbramkostela, Citonic, Únanova, Přímětic, Kuchařovic, Znojma a Hlubokých Mašůvek. Pro nedostatek prostor byla měšťanská škola po roce 1945 přemístěna do Kravska, kde je dosud.
Měšťanskou školu navštěvoval v době okupace také Ctibor Čermák ze Znojma, který po ukončení školní docházky odešel do učení do Baťových závodů ve Zlíně. Když vypuklo Slovenské národní povstání, přešel na Slovensko a vstoupil do partyzánského oddílu. Po potlačení povstání se oddíl přesunul na Valašsko, kde Ctibor Čermák při plnění bojového úkolu 21. února 1945 zahynul. V roce 1957 mu byla na školní budově v Hlub. Mašůvkách odhalena pamětní deska, v r. 1970 v Ratiboři u Vsetína pomník.
V roce 1945 byla v obci zřízena mateřská škola.

V r. 1977 byla provedena přístavba školní budovy a zřízena školní kuchyně s jídelnou a otevřena školní družina.

Slavnostními mezníky v životě školy byly v r. 1974 oslavy 50. výročí a v r. 1999 oslavy 75. výročí otevření nové školní budovy.
V současné době je ve školní budově umístěna mateřská škola se 46 dětmi, dvoutřídní základní škola s 19 žáky a školní kuchyně s jídelnou.